1. Politikos paskirtis, pagrindinės sąvokos
Šia asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) AB „Lytagra“ (toliau – Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbdami pateisintume jų pasitikėjimą.
 
Todėl šia privatumo Politika:
apibrėžiamas Bendrovės įsipareigojimas ir atsakomybė, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
paaiškinama, kaip Bendrovė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
informuojami duomenų subjektai apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.
 
Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
 
Ši Politika taikoma AB „Lytagra“ ir jos filialams bei AB „Lytagra“ dukterinėms bendrovėms: UAB „Klaipėdos Lytagra“, UAB „Panevėžio Lytagra“, AB „Vilniaus Lytagra“, Lytagros ŽŪB, Kėdainių r. Okainių ŽŪB, AS „Lytagra“.
 
Privatumo Politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės paslaugomis, lojalumo programa, duoda sutikimą gauti reklaminius pranešimus, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėje www.lytagra.lt. Privatumo Politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas esančias Bendrovės interneto tinklalapyje.
 
Kilus klausimų, pastebėjimų ar komentarų dėl privatumo Politikos, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu : bdar@lytagra.lt, ar telefonu: 8 37 404165.
 
1.1. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:
1.1.1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Bendrovė tvarko;
1.1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
1.1.3. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
1.1.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;
1.1.5. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje Bendrovė laikytina duomenų valdytoju;
1.1.6. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;
1.1.7. Darbuotojas – asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;
1.1.8. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
1.1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
1.1.10. Bendrovės internetinis tinklalapis – www.lytagra.lt;
1.1.11. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
1.1.12. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
1.2. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.
1.3. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Bendrovė tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.
1.4. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Interneto tinklalapyje  asmens duomenys gali būti renkami:
1.5.1. Bendrovės paslaugų teikimo (paslaugų užsakymui apdorojimui, administravimui, lojalumo nuolaidų pritaikymui), kliento identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje, kliento identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame tinklalapyje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
1.5.2. Esant duomenų subjekto sutikimui,  tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.6. Bendrovė Politikos 1.5 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris.
1.7.  1.5.1. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrovės pareiga vykdyti sudarytą su duomenų subjektu sutartį ir/arba asmens duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti.
1.8.  1.5.2 punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.
1.9.  Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų, panaikindamas savo sutikimą.
 
2.    Asmens duomenų tvarkymas
2.1. Tvarkyti klientų asmens duomenis Bendrovėje, įskaitant jų perdavimą Politikos 2.2 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.
2.2. Vykdant sudarytas Bendrovės paslaugų teikimo sutartis, Klientų asmens duomenys gali būti perduodami tik Bendrovės partneriams, Bendrovės vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su paslaugų sutarties vykdymu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
2.3. Bendrovė laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
2.4. Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:
2.4.1. Klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Bendrovės paslaugų teikimo tikslais (1.5.1. punktas) yra tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutiniojo užsakymo (pirkimo) įvykdymo;
2.4.2. Klientų asmens duomenys tvarkomi 1.5.2 punkte nurodytais tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).
2.5. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
2.6. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės įgaliotas darbuotojas
 
3.    Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka
3.1. Duomenų subjekto teisės:
3.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje;
3.1.2. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
3.1.4. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą;
3.1.5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:
3.1.5.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
3.1.5.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
3.1.5.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
3.1.5.4. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;
3.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą: duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
3.1.6.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
3.1.6.2. duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
3.2. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo.
3.3. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.
3.4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:
3.4.1. asmuo, siekdamas įgyvendinti 3.1. punkte nurodytas teises, turi pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
3.4.2. pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:
3.4.2.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
3.4.2.2. jei prašymas pateikiamas paštu - pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
3.4.2.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą - pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
3.4.2.4. jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu;
3.4.3. duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Bendrovę elektroniniu paštu ir pateikus informaciją apie visas Bendrovės internetiniame tinklalapyje sukurtas savo paskyras;
3.4.4. jeigu duomenų subjektas turi savo paskyrą Bendrovės internetiniame tinklalapyje, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame tinklalapyje pateiktą asmeninę informaciją ir savo kontaktinius duomenis gali apsilankęs savo paskyroje. Per savo paskyrą Bendrovės internetiniame tinklalapyje duomenų subjektas gali įgyvendinti ir savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Šios Politikos 3.4.1 punkte nurodytus prašymus nagrinėja Bendrovės įgaliotas asmuo. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
3.6. Pateikdamas prašymus pagal 3.4.1. punktą duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui kreipiasi į Bendrovę dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Bendrovė turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu..
3.7. Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau kaip per 72 valandas. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už duomenų apsaugą  Bendrovės darbuotojai.
 
4.    Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas : nuoroda į dokumentą, spauskite čia...
 
5.    Asmens duomenų saugumas
5.1. Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.2. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Bendrovė juos šalina nedelsdama.
5.3. Bendrovės darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 2.3 punkte.
5.4. Bendrovės kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
5.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.
5.6. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.
 
6.    Atsakomybė
6.1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus.
6.2. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Bendrovė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Bendrovės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.
6.3. Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Bendrovės internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Bendrovės internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Bendrovės intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.
 
7.    Baigiamosios nuostatos
7.1. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
7.2. Politika skelbiama viešai Bendrovės internetiniame tinklalapyje. Bendrovės klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
7.3. Duomenų subjektai bet kokiais su šia Politika susijusiais jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Bendrovės darbuotojus, Bendrovės internetiniame tinklalapyje nurodytais kontaktais.

AB “LYTAGRA” PRIVACY POLICY

1. Policy’s purpose, basic concepts

This Personal Data Protection Policy (hereinafter referred to as – the Policy) is to confirm that AB “Lytagra” (hereinafter referred to as – the Company) acknowledges that personal data protection is important to you - our clients and other data subjects (hereinafter referred to as - Data Subjects) and is committed to respect and protect each data subject's privacy. The data subjects trust their personal information to us and we are responsible for meeting their expectations every day of our work.

 Therefore, this Privacy Policy:

defines the Company's commitment and liability to protect and respect your privacy;

explains how the Company collects, uses and stores (processes) personal data;

informs the data subjects about how their personal data are being processed and what rights each data subject has.

 When we process personal data of data subjects, we comply with the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council, the Law of the Republic of Lithuania on the Legal Protection of Personal Data, the Law of the Republic of Lithuania on Electronic Communications and other directly applicable legal acts regulating the protection of personal data, as well as the instructions of the relevant authorities.

 This Policy is applicable to AB “Lytagra” and its branches and subsidiaries: UAB “Klaipėdos Lytagra”, UAB “Panevėžio Lytagra”, AB “Vilniaus Lytagra”, Lytagros ŽŪB, Kedainiai r. Okainių ŽŪB, and AS “Lytagra”.

 The Privacy Policy (last updated in June 2018) is applicable where a person uses the Company's services, loyalty programme, agrees to receive advertising messages or visits our website www.lytagra.lt. The Privacy Policy does not apply to the use of other companies' websites or services even if you visit them by clocking the links on the Company's website.

If you have any questions, notes or comments regarding the Privacy Policy, please contact us by e-mail: bdar@lytagra.lt , or by phone: 8 37 404165.

1.1. The main concepts used in the policy are as follows:
1.1.1. Data subject means a natural person whose data is processed by the Company;
1.1.2. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as an identification number, or to one or more factors specific to the physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
1.1.3. Personal data processing means any operation which is performed on personal data, such as collection, recording, accumulation, storage, classification, grouping, unification, alteration (addition or correction), provision, publication, use, logical and (or) arithmetic operations, searching, disclosure, erasure or other action or set of actions;
1.1.4. Consent of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, including those committed with electronic means, or oral statement, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her. Silence, fields marked in advance or omission to act shall not be deemed to be consent;
1.1.5. Data controller means the natural or legal person which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data. In this Policy, the data controller is the Company;
1.1.6. Data processor means a legal or natural person (who is not the data controller‘s employee) authorised by the data controller to process the personal data;
1.1.7. Employee means the person who has entered into the employment or other similar contract with the Company;
1.1.8. Supervising authority means the State Data Protection Inspectorate;
1.1.9. Direct marketing means the activity intended to offer, either by phone or other direct way, goods or services to persons and (or) inquire about their opinion on the goods or services offered;
1.1.10. Company‘s website – www.lytagra.lt;
1.1.11. General Data Protection Regulation means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);
1.1.12. The other concepts used in these Rules are consistent with the concepts provided for in the General Data Protection Regulation and the Law of the Republic of Lithuania on the Legal Protection of Personal Data.
1.2. This Policy is aimed at making it easier for the data subjects to exercise their rights.
1.3. This Policy also applies to the protection of personal data of other data subjects (i.e., non-clients and non-employees) whose personal data are processed or will be processed in the future.
1.4. Personal data processed by the Company are accurate, relevant and the Company processes them only to the extent that is necessary for them to be collected and further processed. Where it is required for personal data processing purposes, the personal data shall be updated on a constant basis.
1.5. Personal data can be collected on the website:
1.5.1. To provide the company’s services (processing, administration of the services’ order, loyalty discounting), customer identification in the Company's information system, customer identification by logging in to their accounts on the Company's website, issuing invoices and other financial documents;
1.5.2. With the consent of the data subject, for direct marketing purposes.
1.6. The Company manages the following personal data for the purposes specified in para 1.5 of the Policy: name, surname, e-mail address, address, telephone number.
1.7. The legal basis for the processing of personal data referred to in para 1.5.1. hereof is the Company's obligation to execute the agreement concluded with the data subject and / or at the request (order) of the data subject to take actions to conclude the agreement.
1.8. The legal basis for the processing of the data referred to in para 1.5.2 hereof is the consent of the data subject.
1.9. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject has the right to refuse such personal data processing free of charge by cancelling his consent at any time.


2. Personal data processing

2.1. Only the employees shall be entitled to process the personal data of the clients in the Company, including their transfer to third parties provided for in para 2.2 of the Policy. Each employee is required to protect the confidentiality of personal data of a client and to comply with the requirements of the legal acts on the personal data protection and these Rules.
2.2. In the performance of the services contracts made by the Company, the personal data of the Clients may be transferred only to the Company's partners acting on behalf of the Company as the data processors who provide delivery services and other services related to the execution of the services contract (personal data are disclosed only to the extent necessary for the provision of the relevant services). The personal data of the clients may only be provided to those data processors with whom the Company has signed agreements containing provisions on the transfer / provision of personal data and if the data processor ensures the protection of the personal data that is required by the General Data Protection Regulation. In all other cases, the personal data of clients may be disclosed to third parties only in the cases and according to the procedure established in the legal acts of the Republic of Lithuania.
2.3. The Company complies with the confidentiality principle and keeps in secret any information relating to personal data which it became familiar with in the performance of its duties, unless such information is public in accordance with the provisions of the applicable laws or other legal acts.
2.4. Personal data processing deadline: personal data are processed until they become redundant for the purpose of their processing:
2.4.1. Clients‘ personal data that are collected and processed for the Company to provide its services (para 1.5.1) are processed for a maximum period of 10 years after the last execution of the order (purchase);
2.4.2. Clients’ personal data that are processed for the direct marketing purposes referred to in para 1.5.2 are processed no more than until opting out (withdrawing) from receiving the advertising consent.
2.5. When personal data are no longer needed for the purposes of their processing, they must be erased, except those data that must be transferred to state archives in the cases provided for in the laws.
2.6. The personal data protection is organized, guaranteed and carried out by an employee authorized by the Company. 

3. The rights of the data subject and the procedure for their implementation

3.1. Rights of the data subject;
3.1.1. know (to be informed) about the processing of his or her personal data in the Company;
3.1.2. get acquainted with his or her personal data processed by the Company and how they are processed;
3.1.3. refuse processing of his or her personal data;
3.1.4. request correcting, adjusting or adding of incorrect or incomplete personal data, deleting his or her personal data or stopping the processing of his or her personal data, save for storage;
3.1.5. require the deletion of data ("the right to be forgotten"). This right is valid on one of the following grounds:
3.1.5.1. personal data are no longer needed to achieve the purposes for which the data were collected or otherwise processed;
3.1.5.2. the data subject cancels the consent which the processing was based on and there is no other legitimate basis for processing the data;
3.1.5.3. personal data was processed unlawfully;
3.1.5.4. personal data must be erased in accordance with the legal obligation imposed by the European Union’s or national law;
3.1.6. the right to data portability: the data subject has the right to receive personal data relating to him or her that he or she provided to the controller in a systematic, commonly used and computer-readable format and has the right to transfer that data to another data controller and the controller to whom the personal data has been submitted should not create obstacles to that when:
3.1.6.1. data processing is based on consent or contract;
3.1.6.2. data are processed by automated means.
3.2. The data subject has the right to submit a complaint to the supervisory authority regarding the allegedly unlawful processing of his or her personal data.
3.3. The data subject has the right to authorize a non-profit institution, organization or association which is properly established in accordance with the law of the Republic of Lithuania, which objectives established in its articles of association are consistent with the public interest and which operates in the sphere of protecting the rights and freedoms of data subjects as regards the protection of their personal data to file on his or her behalf a complaint and to exercise on his or her behalf certain rights under the General Data Protection Regulation.
3.4. Procedure for the implementation of data subject rights:
3.4.1. a person seeking to implement the rights specified in para 3.1. must submit a written request to the Company (in person, by post, through a representative, or by electronic means of communication). The application must be legible and signed by the person; the application must contain the following information: person’s name, surname, place of residence, data for maintaining contacts and information on which of the above rights and to what extent he or she wishes to exercise;
3.4.2. When submitting an application, the person must confirm his identity:
3.4.2.1. if the application is submitted upon the direct arrival to the Company - to provide a personal identification document or a copy certified in accordance with the procedure established by the legal acts of the Republic of Lithuania;
3.4.2.2. if the application is submitted by mail - to provide a copy of a person's identity document approved in accordance with the procedure established in the legal acts of the Republic of Lithuania;
3.4.2.3. if the application is filed through a representative - submit a document confirming the representation;
3.4.2.4. if the application is submitted by electronic means of communication - to sign with electronic signature;
3.4.3. the right of the data subject to refuse processing his or her personal data for direct marketing purposes is exercised by way of data subject’s informing about his or her refusal by Company’s e-mail and providing information about all his or her accounts created on the Company's website;
3.4.4. if the data subject has an account on the Company's website, he or she may view and edit his or her personal information provided on the Company's website by visiting his or her account in the contact details. The data subject may, through his or her account on the Company's website, exercise his right to object to the processing of his or her personal data for direct marketing purposes.
3.5. The applications specified in clause 3.4.1 of this Policy are considered by an authorized person of the Company. The application is examined and the response to the person is submitted no later than within 30 days from the date of receipt of the application.
3.6. When submitting applications in accordance with para 3.4.1., the data subject should not manifestly abuse his or her rights. In the event the data subject abuses his or her right (for example, applies to the Company for information about the processing of his or her personal data more than once every six months), the Company has the right to demand that the data subject refund the administrative costs associated with the execution of such applications.
3.7. To the data subject's refusal to process his personal data for direct marketing purposes, the Company shall respond promptly, within the shortest possible time not exceeding 72 hours. The Company’s employees responsible for the data protection must ensure that the personal data are not further processed for direct marketing purposes.


4.   Cookies and their use

4.1. In order to improve our customer experience of visiting the company's website, we use cookies - small pieces of textual information that are created automatically when you browse the website and stored on the client’s computer or other end device. The information collected by the cookies allows us to ensure the client's ability to browse more conveniently, provide attractive offers and learn more about the behaviour of the users of the website, analyse trends and improve both the website and the client experience as well as the services provided by the Company.
4.2. When using the website, the client accepts the Company-applied procedure of using of cookies and is able to choose whether to accept cookies or not. If you disagree with the cookies to be downloaded to your computer or other end device, you may change your web-browser settings and turn off all the cookies or turn them on / off one by one. However, please note that in some cases this may slow down the speed of browsing the web, limit the functionality of certain websites or block access to the website. For more details, please visit www.allaboutCookies.org or www.google.com/privacy_ads.html.
4.3. The information we collect using cookies is used for the following purposes:
4.3.1. Using of functional cookies and providing of services. Cookies are very important for the operation of our website and electronic services, and they ensure the smooth experience of their use for the consumer. For example, if the user so requests, he does not need to enter his name, surname, password or other data every time he logs in.
4.3.2. Service development. By monitoring the use of the cookies, we can improve the functioning of our website and electronic services. We receive information, for example, about which parts of our website are the most popular ones, which websites the users visit from our website, from which websites they visit our website and how much time they spend on our website.
4.3.3. Use analysis. The company uses cookies for the collection of the statistical data on the number of users visiting our websites and on the use of our electronic services as well as for the evaluation of the advertising effectiveness. The company may collect information, for example, from emails and newsletters sent for marketing purposes to find out whether the emails were opened and whether they prompted the users to take any action, such as whether the user clicked on the link to our website which was provided in the email.
4.3.4. Targeted marketing orientation. The Company, by using cookies, may collect information to provide advertising or content intended for a specific browser with a view to create different target groups.

 
5.    Personal data safety

5.1. The Company implements organizational and technical means to protect the personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure and any other unlawful processing.
5.2. The personal data security infringements, if detected, shall by immediately removed by the Company.
5.3. The Company’s employees respect the principle of confidentiality, as provided for in para 2.3 of the Policy.
5.4. The antivirus software in the Company's computers must be updated on a constant basis.
5.5. In case of infringement of Personal Data Safety, the Company, without unreasonable delay (if possible, within 72 hours from the time it became aware of the personal data infringement), shall inform the supervisory authority to this effect, unless the personal data infringement does not jeopardize the rights and freedoms of natural persons. If the personal data infringement is not communicated to the supervisory authority within 72 hours, the reasons for the delay shall be attached to the notice.
5.6. Where the infringement of personal data safety may seriously jeopardize the rights and freedoms of natural persons, the Company, without unreasonable delay, shall inform the data subjects about the infringement of personal data safety.

 
6.    Liability

6.1. The data subject is obliged to provide the Company with his or her complete and correct personal data and to inform it about the relevant changes in his or her personal data.
6.2. The Company has no possibility to fully guarantee that the Company's website will function without any interruptions and that it will be completely protected against viruses. Under no circumstances shall the Company be liable for direct or indirect damages related to the use of the materials or documents available on the Company's website. The data subject is aware that any material that the data subject reads, downloads or otherwise receives as a result of using the Company's website is obtained solely at the discretion and risk of the data subject, for which reason the data subject is liable for the damage done to the data subject himself/herself or his/her computer system.
6.3. Unless indicated otherwise, the intellectual property rights (including copyrights) to the content and information on the Company's website belong to the Company. In addition to the prior written consent of the Company, it is prohibited to reproduce, translate, adapt or otherwise use any part of the Company's website. It is prohibited to perform any other actions that infringe or may infringe the Company's intellectual property rights to the website and that are inconsistent with fair competition.

 
7.    Final provisions

7.1. This Policy shall be renewed no less than once in two years or upon changing of legal acts regulating the protection of personal data.

7.2. The Policy is publically announced on the Company’s website. The Company’s clients shall be familiarized with this Policy by electronic means.